e-mail: ustavni.sud@ustavnisud.me

Organizacija Ustavnog suda

Zakonom o Ustavnom sudu, propisano je da Sud obrazuje Službu i da radom Službe rukovodi i za njen rad odgovara generalni sekretar, koga postavlja i razrješava Sud i da stručne poslove iz nadležnosti Ustavnog suda obavljaju ustavno-sudski savjetnici koje postavlja Ustavni sud. Organizacija, poslovi i način rada Službe uređuju se aktom Ustavnog suda.

Odlukom o organizaciji Ustavnog suda, uređeno je da Služba Suda obavlja stručne i druge poslove za potrebe suda, komisija i drugih radnih tijela Suda. U Službi se obavljaju stručni, administrativni i opšti poslovi kojima se obezbjeđuju uslovi za zakonit, pravilan, blagovremen i efikasan rad i poslovanje Suda.