e-mail: ustavni.sud@ustavnisud.me

NADLEŽNOST USTAVNOG SUDA

Nadležnost Ustavnog suda je u cjelini ustavna materija, što znači da je propisana samim Ustavom, a ne aktima niže pravne snage. U okviru svoje nadležnosti, Ustavni sud rješava sve oblike “narušavanja” Ustava, a među njima se nalaze i ustavnopravni sporovi koji nijesu tipični “ustavni sporovi”. Utvrđena nadležnost Ustavnog suda Crne Gore čini da on ima izuzetno značajnu ulogu u procesima izgradnje Crne Gore kao nezavisne, demokratske, ekološke i države socijalne pravde. Takođe, nadležnost Ustavnog suda ogleda se i u utemeljivanju evropskih vrijednosti u domaći pravni poredak, a prije svega na težnji  da se država zasniva i izgrađuje na principu vladavine prava. Time Ustavni sud dobija izuzetno značajnu, a istovremeo vrlo tešku i odgovornu ulogu u obezbjeđivanju progresa Crne Gore kao države.

Ustavni sud Crne Gore spada među sudove sa širokim i raznovrsnim nadležnostima. Sprovodi tzv. apstraktnu kontrolu zakona, koje donosi crnogorski Parlament i može da stavi van snage zakon ili njegove pojedine odredbe, za koje utvrdi da nijesu u saglasnosti sa Ustavom i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima. Ustavni sud takođe, vrši apstraktnu kontrolu drugih propisa i opštih akata. Odlučuje o ustavnosti i zakonitosti propisa koje donosi izvršna vlast, organi javne uprave i lokalne samouprave. Sud može ukinuti te propise ili pojedine odredbe ukoliko utvrdi da su neustavne ili nezakonite. Takođe, sprovodi konkretnu kontrolu pojedinačnih pravnih akata i štiti ljudska prava i osnovne slobode u postupku koji se pokreće ustavnom žalbom. U ovom postupku Ustavni sud može da ukine svaku odluku koju je donio bilo koji crnogorski sud, ako se utvrdi da je tim aktom povrijeđeno ustavno pravo podnosioca. Zaštita koju pruža Ustavni sud je posljednja instanca prije obraćanja Evropskom sudu za ljudska prava.

Ustavni sud, u posebnom i hitnom postupku, po predlogu Skupštine Crne Gore odlučuje da li je Predsjednik Crne Gore povrijedio Ustav. Sud takođe nadgleda ustavnost programa i aktivnosti političkih partija i nevladinih organizacija. Može da zabrani njihov rad ako je njihovo djelovanje usmjereno ili ima za cilj nasilno rušenje ustavnog poretka, narušavanje teritorijalne cjelokupnosti Crne Gore, kršenje zajemčenih ljudskih prava i sloboda ili izazivanje rasne, vjerske i druge mržnje i netrpeljivosti. Sud odlučuje o izbornim sporovima i sporovima u vezi sa referendumom koji nijesu u nadležnosti drugih sudova. Ustavni sud, kao čuvar ustavne demokratije, predstavlja izuzetnu supsidijernu vlast koja odlučuje u situacijama kad ostali organi vlasti ne rješavaju sporove u skladu sa načelom vladavine prava. Iako se često naziva “četvrtom granom vlasti” Sud ne pripada ni jednoj od tri grane vlasti, ali ih kontroliše u pogledu ocjene ustavnosti. Zbog toga Sud uživa određen stepen pravne superiornosti u odnosu na zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast.